Home > PDF sang Excel

PDF sang Excel

Trình chuyển đổi PDF sang Excel với kích thước tệp giảm

Cách sử dụng PDF sang Excel
  • 1 Tải lên tệp PDF cần được chuyển đổi sang Excel.
  • 2 Chờ một chút và tệp của bạn sẽ được chuyển đổi từ tài liệu PDF sang Excel.
  • 3 Nhấp vào "Tải xuống Tệp" để tải xuống tệp Excel đã chuyển đổi.