WARUNKI UżYTKOWANIA

chatgpt login

Prosimy o przeczytanie i zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z usługi, ponieważ obejmują one warunki mające zastosowanie do korzystania z tej witryny.

1. Warunki Użytkowania I Akceptacja

Niniejsze warunki użytkowania wyjaśniają, w jaki sposób możesz korzystać z tej witryny i wszystkich powiązanych stron. Przed skorzystaniem z tej witryny należy uważnie przeczytać niniejsze warunki użytkowania. Uzyskując dostęp do tej witryny lub korzystając z niej lub wyrażając zgodę w jakikolwiek inny sposób, wyrażasz zgodę na związanie się tymi dokumentami. Jeśli nie zgadzasz się lub nie akceptujesz któregokolwiek z tych warunków, powinieneś natychmiast zaprzestać korzystania z tej witryny.

2. Modyfikacja Warunków Użytkowania

sizepdf.com zastrzega sobie prawo do aktualizacji warunków użytkowania w dowolnym momencie bez powiadomienia.

3. Korzystanie z Informacji na Stronie Internetowej

Możesz pobierać, przeglądać, kopiować i drukować pliki i grafiki zawarte w tych plikach z tej strony internetowej, z zastrzeżeniem następujących przepisów:

(a) Pliki mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów osobistych, informacyjnych i niekomercyjnych;

(b) Nie modyfikuj ani nie zmieniaj dokumentu w żaden sposób. O ile Twoje użytkowanie nie stanowi „dozwolonego użytku” zgodnie z prawem autorskim, nie możesz używać, pobierać, przesyłać, kopiować, drukować, wyświetlać, wykonywać, kopiować, publikować, licencjonować, publikować, przesyłać ani rozpowszechniać żadnych informacji z tej witryny w innych sposoby lub niektóre nie są wyraźnie autoryzowane przez sizepdf.com.

4. Ograniczenia Użytkowania

Warunkiem korzystania z tej witryny i dowolnej usługi jest wyrażenie zgody na:

(a) Nie używaj tej witryny do celów niezgodnych z prawem przewidzianych przez obowiązujące prawo lub jakichkolwiek celów zabronionych przez WU i warunki umowy licencyjnej;

(b) Nie oczerniaj ani nie poniżaj żadnych innych podmiotów i osób prawnych, ani nie publikuj obscenicznych, uwłaczających lub obraźliwych komentarzy, ani nie korzystaj z tej strony internetowej i/lub usługi lub jej zawartości w inny sposób, dzięki czemu sizepdf.com lub jakakolwiek strona trzecia jest notoryczny lub powoduje, że sizepdf.com ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich;

(c) O ile sizepdf.com nie jest dozwolone zgodnie z Warunkami Użytkowania i umową licencyjną lub wyraźnie określone przez obowiązujące prawo, nie wolno tworzyć dzieł pochodnych na podstawie tej witryny i/lub usługi lub jej zawartości ani korzystać z tej witryny i/lub usługi lub w w każdym razie to treść

(d) Nie używaj tej witryny i/lub usługi do rozpowszechniania wirusów lub złośliwego oprogramowania lub innych podobnych szkodliwych kodów oprogramowania, informacji lub oprogramowania zawierającego wirusy, konie trojańskie, robaki lub inne szkodliwe składniki;

(e) O ile nie uzgodnimy inaczej na piśmie, nie oznacza to ani nie sugeruje, że sizepdf.com popiera jakąkolwiek inną firmę, produkt lub usługę;

(f) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty i wydatki, które mogą wyniknąć z korzystania z tej witryny i/lub usług oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i innych danych konta.

(g) Nie publikuj, nie publikuj, nie przesyłaj, nie kopiuj, nie rozpowszechniaj ani nie wykorzystuj w żaden sposób żadnych informacji, oprogramowania ani innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem tej witryny w celach komercyjnych (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez dostawcę takich informacji, oprogramowania lub innych materiały) );

(h) Nie przesyłaj, nie publikuj, nie publikuj, nie przesyłaj, nie kopiuj ani nie rozpowszechniaj w żaden sposób informacji, oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub innymi prawami własności uzyskanymi za pośrednictwem tej witryny internetowej lub powiązanych z nią dzieł pochodnych, bez zgody właściciela lub posiadacz praw;

(i) Nie przesyłaj, nie publikuj, nie publikuj, nie kopiuj, nie transmituj ani nie rozpowszechniaj żadnego elementu samej witryny ani prac pochodnych z nią związanych w jakikolwiek sposób. Serwis korzysta z praw autorskich jako dzieło zbiorowe.

Jeśli nie przestrzegasz jakiejkolwiek części warunków użytkowania lub obowiązujących przepisów, sizepdf.com zastrzega sobie prawo do zablokowania lub zawieszenia dostępu do tej witryny i/lub usługi.

5. Odpowiedzialność Za Zawartość Pliku

sizepdf.com nie analizuje i nie przetwarza zawartości plików, więc nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycia jej narzędzi lub naruszenie praw autorskich, które mogą mieć wpływ na osoby trzecie. Użytkownik przed sizepdf.com nałoży wszelkie kary, sankcje i/lub będzie odpowiedzialny za grzywny.

6. Zabronione Używanie

Jako warunek korzystania z tej witryny i / lub usługi, nie wolno używać niczego, co może uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub uszkodzić dowolny serwer sizepdf.com lub sieć podłączoną do dowolnego serwera sizepdf.com lub zakłócać korzystanie i korzystanie z tej strony internetowej i usług.

Nie wolno podejmować prób uzyskania dostępu do tej witryny i/lub jakichkolwiek usług, innych kont, systemów komputerowych lub łączenia się z jakimkolwiek serwerem sizepdf.com lub jakimikolwiek zasobami sieciowymi i/lub usługami bez autoryzacji poprzez hakowanie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób. uzyskiwać lub próbować uzyskać jakiekolwiek materiały lub informacje za pomocą jakichkolwiek środków, które nie są celowo udostępniane legalnym użytkownikom za pośrednictwem tej witryny i/lub usługi.

7. Odpowiedzialność

(a) Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność serwera oraz straty systemowe, przerwy i zakłócenia sprzętu technicznego poza zakresem dostawcy. W szczególności dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość serwera obsługiwanego przez dostawcę na skutek działania siły wyższej lub zdarzeń, za które dostawca nie ponosi odpowiedzialności. Obejmują one strajki, przestoje w pracy, prawne spory pracownicze wewnątrz firmy oraz oficjalne nakazy. Obejmuje to również wszystkie lub częściowe awarie komunikacji i struktury sieci innych dostawców i operatorów, a także komunikacji i struktury sieci niezbędnej dla bramy.

(b) W przypadku odpowiedzialności za naruszenie umowy z powodu drobnego niedbalstwa, w zależności od rodzaju produktu, odpowiedzialność jest ograniczona do przewidywalnych, umownych i natychmiastowych średnich szkód. Dotyczy to również drobnego zaniedbania przedstawiciela prawnego dostawcy lub asystenta lub naruszenia obowiązków przez agenta. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za drobne zaniedbania i naruszenia nieistotnych zobowiązań umownych. Usługodawca jest jednak odpowiedzialny za sytuację prawną, która narusza podstawowe zobowiązania umowne klienta. Status prawny podstawowych zobowiązań umownych to stan prawny, jaki umowa musi nadać klientowi na podstawie przedmiotu i celu umowy. Dostawca jest dalej odpowiedzialny za naruszenie obowiązków. Wypełnienie tych obowiązków pozwala na prawidłową realizację zamówienia, a klient powinien zaufać jego realizacji. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje gwarancji klienta i/lub roszczeń z tytułu odpowiedzialności za produkt. W przypadku oszukańczego zamiaru, naruszenia podstawowych zobowiązań umownych lub oskarżenia dostawcy o spowodowanie obrażeń ciała, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci klienta, ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania.

(c) Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i/lub programów, o ile taka szkoda jest spowodowana niewykonaniem przez klienta kopii zapasowej danych i nie dołożeniem uzasadnionych starań w celu przywrócenia utraconych danych.

(d) Dostawca odpowiada wyłącznie za treść na swojej stronie internetowej sizepdf.com. Dopóki dostęp do innych stron internetowych jest możliwy za pośrednictwem linków, dostawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zewnętrzne. Dostawca nie akceptuje treści zewnętrznych.

Jeśli dostawca zostanie powiadomiony o nielegalnych treściach na zewnętrznej stronie internetowej, usunie link, o ile jest to technicznie wykonalne i uzasadnione.

8.Historia Zmian Warunków Użytkowania

Ostatnia aktualizacja 20 sierpnia 2021 r.